Vedtægter - Morsø Motionscenter

Go to content

Main menu:

Vedtægter

 

§ 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Morsø Motionscenter.
Dens hjemsted er Morsø Kommune.

§ 2 FORENINGENSFORMAL

Dens formål er at fremme interessen for vægttræning og skabe de bedste muligheder for udøvelsen af vægttræning
samt fremme sammenholdet blandt klubbens medlemmer.

§ 3 OPTAGELSE AF MEDLEMMER

Enhver der ønsker det, kan blive medlem af Morsø Motionscenter under forudsætning af,
at de af bestyrelsen vedtagne maximumsgrænser ikke overskrides.
Medlemskabet er først effektiv når kontingentet er betalt. For medlemmer under 13 år gælder dog, at træning skal foregå med et medlem over 18 år.

§ 4 KONTINGENT

Kontingenter og evt. indskud for sæsonen fastsættes af bestyrelsen, ligesom bestyrelsen fastsætter forfaldstidspunktet.
Indmeldelse eller udmeldelse i løbet af regnskabsåret, berettiger ikke til reduceret eller refundering af kontingentet eller indskuddet.

§ 5 UDMELDELSE-EKSKLUSION

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog,
at mindst 2/3 afbestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Desuden vil enhver brug af,
videreformidling/ salg af anabolske steroider og andre forbudte stoffer automatisk medføre eksklusion,
hertil kan bestyrelsen bestemme om der skal betales en bod til foreningen som vil være fastlagt i medlemsbetingelserne.

§ 6 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, senest i marts måned,
og indkaldes med mindst 1 måneds varsel ved opslag i træningslokalet. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen.
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen ihænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslagene skal medtages i dagsordenen. Stemmeret har alle aktive over 15 år, der er medlem af klubben.
For at være aktivt og stemmeberettiget medlem kræver det, at man indenfor de seneste 7 måneder har forbrugt 2 månedskort og/ eller 2 titurskort, samt at man på generalforsamlingsdagen har et gyldigt medlemskort.

§ 7 GENERALFORSAMLINGENSDAGSORDEN

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skalomfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
2. Bestyrelsen beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering.
4. Valg af bestyrelse.
5. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
6. Valg af2 revisorer og 1 suppleant.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Eventuelt.

§ 8 GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M. V.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog § 14 og § 15. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden.
Dog skal der på begæring fra mindst 3 stemmeberettigede medlemmer foregå skriftlig afstemning om valg.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages. Protokollen underskrives af dirigenten.

§ 9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes,
når mindst 1/10 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Med hensyn til hvem der er stemmeberettiget og aktivt medlem gælder det i §6 nævnte.
Om indkaldelse og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i §6.

§ 10 BESTYRELSE, UDVALG, VALG

Præsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til ovenstående.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der konstituerer sig med: FORMAND ,NÆSTFORMAND, KASSERER, SEKRETÆR og UDVALGSANSVARLIG.
Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år. De ulige år afgår 3 medlemmer og de lige år afgår 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Der kan dog udbetales skattefrie godtgørel- Ser til befordring, telefon og kontorhold, hvis det anses for berettiget af bestyrelsen.

§ 11 ØKONOMISK ANSVARLIGHED

Ingen af bestyrelsesmedlemmerne, eller almindelige medlemmer kan blive draget til økonomisk ansvar over for handlinger, der ligger indenfor foreningens rammer.

§ 12 TEGNINGSRET

Bestyrelsen sætter selv sin forretningsorden: Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formand eller næstformand er tilstede jf. dog §5. I formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden.
Ved økonomiske dispositioner der ligger udover den daglige drift kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren eller 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer
. Ved den daglige drift forståes indkrævning af kontingenter, betaling af husleje, og udgifter til kontorhold.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kan ikke foretages af foreningen.

§ 13 REGNSKAB

Året er l. januar -31. december, dog er første regnskab for tiden 24. september 1992 til 31. december 1992. Bestyrelsen skal senest den l. februar afgive regnskabet til revisorerne. Driftsregnskabet og status skal forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorpåtegning.

§ 14 REVISION

På den ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant, jf.
§ 7. Revisorerne skalløbende gennemgå det samlede regnskabsmateriale og påse, at beholdningen er til stede.
Årsregnskabet skal forsynes med påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§15 SPONSORER

Sponsormidler skal bruges til idrætsaktivitet i klubben til gavn for medlemmerne.

§ 16 VEDTÆGTS-ÆNDRINGER

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer er til stede,
og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig,
på grund af at der ikke er mødt medlemmer nok op, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel, indkalde til en ny generalforsamling.
Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

§ 17 FORENINGENS OPLØSNING

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en, i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at 5/6 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. Ved klubbens opløsning tilfalder de økonomiske midler et af generalforsamlingen udpeget kulturelt formål i Morsø Kommune.

§ 18 OVERGANGSBESTEMMELSER

Vedtægterne træder i kraft straks ved deres endelig vedtagelse.
***
Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling i Jesperhus, den 24. september 1992.
***
Samt revideret på ekstraordinær generalforsamling den 15 juni 1995 Samt revideret igen på ordinær generalforsamling den 6 marts 2004
***
Yderligere revideret på ordinær generalforsamling den 31. marts 2012 og endelig vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 24. april 2012.
***
Senest revideret på ordinær generalforsamling den 6. april 2013 og endelig vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling den 28. maj 2013.

D. 03-06-2013 - R.Aa


 
Back to content | Back to main menu